L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusDe specifika valreaktionerna i vektor SCH

INTERPRETATION EGO VECTOR: SCH

IN SWEDISH

JAG VEKTOR: SCH, Tolkning av valreaktionerna.


UNITENDENS
k + p 0Total introjektion, narcissism, egoism, egocentris. p0 visar att

såväl de projektiva som de inflativa behov har evakuerats ifrån medvetandet. Valreaktion k+ p0 visar att de har absorberats (inkorporerats i karaktären) genom introjektionsprocessen. Det handlar om en form av energibearbetning genom Identifikationsprocessen. se avsnitt "Reversion" hos Achtnich) (Fotnot 1)

När t.ex. en person varit mycket bunden till modern så kan en stor del av barnets psykiska aktivitet (libido) varit absorberat i en sådan "symbios". (Szondi använder uttrycket "DualUnion"

Det kan förväntas att den nödvändiga lösgöringsprocessen leder till en inre överspänning. Denna överspänning kan delvis absorberas med hjälp av projektions- eller Inflations-reaktioner.

En bättre utväg för individen erbjuder emellertid Introjektionsmekanismen. Individen kan, i ovanstående fall, med hjälp av denna försvarsmekanisime lyckas med att absorbera dessa överskotts spänningar som har samband med mor-barn-förhållandet, genom att har blivit t.ex. småskollärarinna, barnpsykolog, barnpsykiater eller läkare.

k + !! k+!! med övertryck kan tolkas som en INTROJEKTION av ett PATOLOGISK BETEENDEMÖNSTER. Beroende på protokollets helhetsbild kan denna valreaktion klinisk tyda på:
 1. Sexuella perversioner.

En introjektion av en traumatisk upplevelse, (minnesbild i dess helhet och häftighet) kallar Szondi för "AD HOC- INTROJECTION". Denna typ av introjektion kan vara orsak till

 1. Fetischism,
 2. Exhibitionism,
 3. Voyeurism,
 4. Sadomasochism.

Traumat liksom "fotograferats" i det omedvetna. Därmed fixeras denna form av sexuellt beteende till denna traumatiska situationen. Personen tenderar därefter att alltid återuppleva denna ursprungliga situation, även som vuxen.

5) Melankoli och Depression (men enbart i början av sjuk-

domsutvecklingen).

6) Autistisk schizofreni med kosmiska och magiska

allmaktskänslor.

 1. Epilepsi efter en paranoid fas.

8) Tvångsneurotiker (hos vilka - på grund av en spontan läkningsprocess eller på grund av psykoterapi - en del av de bortträngda behoven har accepterats).

9) Även intellektuellt undermåliga personer och

10) Inbrottstjuvar visar denna reaktion.

--------------------------------------------------------------------------

Karaktärologiskt

kan k+ tolkas som:

1) extratension, intresset är utåtriktat.

2) positivism, torr nykter saklighet.

3) kyla, hårdhet, stränghet.

4) intresse för ökat vetande för att därmed kunna öka sin

makt att tillägna sig objekt.

5) intresse för form, logik, ordning.

6) kyligt affektliv.

7) egoism, som hos små barn.

8) vinningslystnad.

9) egocentrisk i alla situationer.

10) envishet, inflexibilitet.

11) autism.

12) reaktionsbildningar i Jaget.

13) tendens att isolera sig.

Kriminologiskt

kan k+!! tolkas tyder k+ på typ:

 1. egendoms- och sedlighetsbrott

(Crime against property)

k 0 p +Total Inflation, Jag-Dubblering, Ambitendens, Besatthet.

Kliniskt kan denna valreaktion tolkas som:

Inflationsbesatthet som kan yttra sig som:

a. Erotomani, b. Bisexualitet, c. Kverulans,

d. Religionsbesatthet.

2) psykotisk Svartsjuka.

3) Latent Bi- eller Homosexualitet.

4) Paranoia på epileptisk basis.

---------------------------------------------------------------------------

Karaktärologiskt

kan valreaktionen k0 p+ tolkas som:

1) behov att vilja vara allt

2) drift efter fullkomlighet

3) tendens att vilja dikta, uppfinna

4) tendens att vilja härska

5) esoteriska intressen

6) fanatism, svärmeri

7) passiv identifiering

8) exaltation

9) ambitendens

10) sektionism

11) intriglistnad, listighet

12) känsla av stolthet, överlägsenhet

13) kverulans, önskan att knorra

14) rivalisering

15) labilitet

----------------------------------------------------------

Kriminologiskt yttrar sig valreaktionen hos

1) Affektmördare. (mord p.g.a. svartsjuka, familjemördare)

k- p0Bortträngning, det neurotiska Jaget.

Kliniskt kan denna valreaktion tyda på:

1) Neuros:

a) Konversionshysteri

b) Fobi

c) Sexuella störningar

k-!! p0Om Psykos: Katatoniform med negativism(k- med övertryck).

Szondi tolkar denna negationshypertoni som en sekundär reaktion av den schizofrene mot en paranoid vanvärld, mot inflativa tendenser och hallucinationer och han betraktar katatoni som ett försök till spontan självläkning.

OBS: k- med övertryck, särskilt i kombination med s- och d+, tyder på starka latenta självförstörelsetendenser. (självmords-kandidater).

----------------------------------------------------------------------------

Karaktärologiskt yttrar sig valreaktionen som:

1) försök att medelst högtidligt språk erövra åhörarna

2) försök att skenbart vara stark och hård för att dölja sin

mjukhet och vekhet

3) tendens till moralisk masochism

4) ångest för världen och för sig själv, känslor av obehag

5) skönande, vitterhetsälskare

6) en oäkta benägenhet att intressera sig för etik, religion,

konst, andevetenskap. Desoftast ett misslyckande försök att förverkliga och utveckla dessa talanger (6 och 7)

7) språkbegåvning, musikalitet

8) fastklibbande vid det gamla, men sökande efter det nya.

-------------------------------------------------------------------------

Kriminologiskt kan valreaktionen tydas som en :

Spegelreaktion på k+! (patologiskt förvärvningsbegär) hos

inbrottstjuvar i fängelse (k-).

---------------------------------------------------------------------------

Det är alltid av stort praktiskt värde att undersöka de tendenser som verkar dynamisk i bakgrunden.

I föreliggande fall är bakgrunden till (p0 = k+ p). Denna valreaktion, som verkar i i bakgrunden, är sammansatt av två komponenter:

1) vad Szondi kallar det: "Kvinnliga Jaget" ( p), som

 1. i bakgrunden blir accepterat (komponent k+).

Man kan tolka denna inre dialektik, mellan förgrund och bakgrund, som en bortträngning av det kvinnliga Jaget (k- p0) hos latent homosexuella män eller lesbiska kvinnor.

k 0 p -Total projektion, participation, det Paranoida Jaget, Jag-regression. Utvecklingspsykologiskt är detta den tidigaste Jag-

organisationsform: Participation, längtan efter Symbiosen (Dualexistensen)

Kliniskt kan valreaktionen tyda på:

1) Projektiv paranoia (Förföljesevan, Referensvan,

Beeinträchtigungswahn, Beobachtungswahn) -

Hallucinationer och projektioner

2) Allvarlig acceptationsneuros (om med m+!!= med

övertryck)

3) i kombination: epilepsi med paranoida drag

-----------------------------------------------------------------------

Karaktärologisk kan valreaktionen yttra sig som:

 1. infantilt participationsbehov

2) mindervärdeskänslor (micromani)

3) misstroende

4) förtrytelse, harm, ovilja

5) stridslystnad

6) slughet

7) benägenhet för meditation, mystiskt ockult tänkande

8) ständigt sökande efter ett Participationsobjekt - i den

reella världen (potentiel sektmedlem) eller i den subjektiva van-världen. Dessa personer vill vara identiska med och likna objekten. Då inte detta lyckas reagerar de med en inställning av övergivenhet och ensamhet som de skyller andra att ha orsakat. De anklagar nu objekten och visar de klassiska projektionssymptomen.

----------------------------------------------------------------------------

Kriminologisk kan valreaktionen tydas som:

1) polymorf perversitet hos rånmördare, affektmördare

Bakgrundsdrifterna ( k p+) visar bilden av vad Szondi kallar för "Det Tvångsarbetande Jag", som kan ses som den vanligaste läkningsvägen för paranoida personer. Jaget är liksom underkastat ett straffarbete.

k + p +Intro-inflation

Behovet av ATT VARA ALLT OCH HA ALLT, total NARCISSM

Total maktsträvan hos Jaget.

Kliniska möjligheter:

1) paranoid schixofreni i adolescensen med irreella makt-

eller maktlöshetsidéer.

2) hållningslös psykopati med inslag av schizo-mani eller

schizo-melankoli

3) paroxysmala sjukdomar med ett "Kain-komplex" i

centrum: migrän, atypiska attacker och andra epilepsi-

ekvivalenter

4) anlag för kverulans

5) psykisk hermafroditism, eventuellt transvestitism

-----------------------------------------------------------------------

Karaktärologiska drag som kan förväntasmöjligheter:

1) humaniseringstendens

2) ambivalens: människor som står och tänker vid en skilje-

väg utan att kunna bestämma sig för i vilken riktning de skall gå.

3) högststrävande intellektuella, vars Jag-ideal är alltförhögt ställda

4) dubbelnaturer

5) Jag-centrering, narcissism

6) mycket anständiga människor, med vilka man dock har svårt att sammanvara någon längre tid

7) kronisk otillfredsställdhet

8) antisuggesstibilitet

9) oordning

10) växling från trohet till otrohet

---------------------------------------------------------------------------

Kriminologiska möjligheter: förekommer sällan eftersom k+ användes som socialiseringsfaktor.

k - p - Projektiv negation, ANPASSNING, vardagsmänniskans Jag, (däremot k-!! = med övertryck: Negativistisk Jag).

Anpassning betyder här förnekelse av driftprojektioner och driftbehov.

Kliniska möjligheter:

 • 1) mani (särskilt i kombinationen k-! h+! s+!, d.v.s. alla med övertryck)
 • 2) progressiv paralys (ofta med p-! = p med övertryck)
 • 3) destruktiv katatoni
 • 4) undantagsvis: ångest eller konversionshysteri
 • 5) k-!! = k med övertryck, i kombination med d- m- (som indicerar kontaktspärr) tyder på självmords- tankar eller planer.
 • Karaktärologiska drag som kan förväntasmöjligheter:

 • 1) ej särskilt selektiv eller nogräknade beträffande sexuella förbindelser
 • 2) varken goda eller onda människor
 • 3) är själva drillade och drillar i sin tur sina underordnade
 • 4) VARDAGSMÄNNISKOR utan stora ideal och som existerar skenbart endast för att arbeta. Deras värld är grå och utan färg
 • I bakgrunden ligger de latenta ha- och maktbegär (k+ p+) som kan komma fram i revolutionssituationer.

  k p0 Intronegation, Tvångsjaget, Tvångsmekanismer, "det MANLIGA DUR-JAGET" (dur = tonarten dur).

  Kliniska möjligheter:

 • 1) Tvångsneuros med tvångshandlingar
 • 2) Hhypokondri
 • 3) Kkonversionshysteri
 • 4) Tvångsdrift hos psykotiker
 • ---------------------------------------------------------------------------

  Karaktärologiska drag som kan förväntasmöjligheter: (människor som ger denna valreaktion har relativt utpräglade karaktärsdrag)

 • 1) Beteendet är desodftare hyperetiskt och hyer estetiskt och kan kännetecknas av:
  1. Osjälviskhet
  2. Renlighet
  3. Lätt för att ha medlidande
  4. Noggrannhet
  5. Starkt samvete
  6. Ordningskärlek
  7. Behov av rättvisa
  8. Pedanteri
 • i) Stämningsväxlingar: utåt känslokall och inåt upprörd
 • 4) Änslighet, ångest
 • 5) Fåfänga, stolthet (speciellt beträffande intellektet)
 • 6) Självbehärskning
 • 7) Andlig anpassningsförmåga
 • 8) Sexuell svaghet
 • 9) Nedsatt självbevarelsedrift
 • 10) Klibbighet, långsamhet
 • 11) Pessimism
 • 12) Tveksamhet, grubbleri, skrupler, kritik lusta
 • 13) Vidskepelse
  1. Tvångsimpulser ( behov att knacka, krafsa)
  2. Tvång att registrera, räkna etc.
 • 16) Tragisk tristess med bristande kontaktförmåga
 • -----------------------------------------------------------------------------

  Kriminologiska möjligheter:

 • 1) valreaktionen finns hos inbrottstjuvar
 • Detta manliga "Dur-Jaget" karaktäriseras av Reduktions- tendenser. ( Szondi använder begreppet: Systoledominans)och kännetecknas av följande:

 • 1) Avgränsade, klara målsättningar om deras mål och de saker de vill tillägna sig
 • 2) Vinningslystnad
 • 3) Fast cid materieall saker.( Egendomsnarcissism)
 • 4) Realistisk inställning.
 • 5) Herre och dräng i samma person
 • 6) Ambivalens
 • 7) Dominans av förbud, av olika tabuföreställningar
 • 8) Extratension
 • 9) Pendantisk realitetsprövning
 • 10) Anlag för att uppföra sig som patriark
 • 11) Rationalism
 • 12) Positivism
 • 13) Materialistisk orientering.

  k 0 pInflativ projektion, det övergivna Jaget, det kasterade Jaget, det KVINNLIGA MOLL-JAGET" (moll = tonarten moll). Kliniska möjligheter:

  1) Passiv homosexualitet hos män (särskilt vid kombinationen en total bild (h+ s-, dvs. en kvinnlig sexualbild, e+ hy-, m+ d+)

 • 2) Språngartad heboidi.
 • (om samtliga faktorer hy-! k-! och p-! visar övertryck.
 • 3) Premorbid fas av paranoia (om det samtidigt förekommer
 • s.k diagonal spaltning (+ -) eller (- +) i vektorerna S, P och C)
 • 4) Konversionshysteri, undantagsvis.
 • Karaktärologiska drag som kan förväntas som kan förväntas:

 • 1) Vekhet,
 • 2) Önskan att bli tillbedd, att få presenter, att ledas
 • 3) Tendens att helt och hållet uppgå i den aktuella partnern
 • 4) Sentimentalitet
 • 5) "Weltschmerz"
 • 6) Ensamhets- och övergivenhetskänslor
 • 7) Ödmjukhet
 • 8) Varm, kvinnlig känslighet
 • 9) Intuition, intuitiv medkänsla
 • 10) Extrem subjektivitet
 • 11) Suggestibilitet
 • 12) Dålig rums- och tidsorientering
 • 13) Lyrisk-mystiskt intresse
 • 14) A-logisk och a-kausel, vanligen benägen för ockult tänkande
 • 15) Svaghet i kampen för tillvaron
 • 16) Oförmåga att acceptera Övergivenhetskänslor eller den
 • existentiella ensamhetssituationen
 • KARAKTEROLOGISK:
 • Det kvinnliga "Moll-Jaget" karaktäriseras av:
 • 1) Expansiva behov (Diastole dominans)
 • 2) Idealism med höga ideal
 • 3) Introversion
 • 4) Behov att uppföra sig som den stora modern
  1. 5) Immaterialism, dvs tänkna i hög grad andligt inriktat
  2. tä tänkande
  k + p - Introjektion, autism, "TROTS-JAGET".

  Kliniska möjligheter:

  1) Melankoli (i den första introjektiva fasen)

  2) Autistiskt-magiskt tänkande (vid schizofreni)

  3) Intro-projektion av sexuella störningar som kan yttra sig som fetischism, masochism, exhibitionism.

  Karaktärologiska drag som kan förväntas:.

  1) Inbundenhet

  2) Ordkarghet, tystlåtenhet

  3) Grovhet

  4) Hårdnackighet, omedgörlighet, aniti suggestibil. Contrasuggestibitet

  5) Oförmåga att förstå andra

  6) Psykisk "skotism"

  7) Opropportionerlig överkänslighet

  8) Blygsamhet, trots autistiskt tänkesätt, ändå drömmer om ett uppträdande i den stora världen

  9) Autistiskt, odisciplinerat, magiskt, ockult tänkesätt

  Kriminologiska möjligheter:

  Autistiskt-schizoida inbrottstjuvar

  k - p +Förnekad inflation; HÄMNING, inhibition, deflation genom förnekelse. Dessa hämningar omfattar helta beteendet och leder till mångfaldiga inskränkningar och funktionshämning. Kliniska möjligheter:

  1) Konversionshysteri (speciellt om P-vektorn visar reaktionen e+ hy+ som tyder på affektöversvämning)

  2) Hypokondriska drag (med e+ hy- i P-vektorn)

  3) Tvångssjukdomar

  4) Sexuell omogenhet, sexuella hämningar (t.ex. impotens)

  5) Negativistisk katatoniform schizofreni

  Karaktärologiska drag som kan förväntas:

  1) Övervikt av intellektet

  2) Förhärskande illusion av att "det är omöjligt (att göra)"

  3) Känslor av typen: "Jag är abnorm"

  4) Ständig känslo av att vara frusterat

  5) Kontaktsvårigheter

  6) Egocentrisk

  7) Inre oro, upprördhet, ångest

  8) Ständigt känslor av att man måste "avstå från" och .

  - av självinskränkning, kombinerat med känslor av "att vara allt"

  9) Återkommande "känsla av inte lyckas, samtidigt med behovet att ständigt vilja rivalisera

  10) Stränga säkerhetsåtgärder mot den latenta Autism som finns i bakgrunden färdig att manifesteras

  11) Skuld- och staffångest

  1. Instängning av Jaget bakom skal- och äckelnormer

  k - p Hämmad Inflaprojektion. Depersonalisation. Alienation., Förnekelse av övergivenhetskänslor och egen kvinnlighet. Väsentligt vid denna valreaktion är att projektionen (p-) tillbakahålles av hämmningsmekanismer (k- p+). Hos denna valreaktion bör vi särskild ta hänsyn till de behov som verkar i bakgrunden, vilka ofta utgör det mest karaktäristiska för dessa personer.

  Bakgrundsfaktorn k+ spelar mycket viktig roll i deras försvars- och karaktärsdynamik. k+ står förmedlar kontakten med den inre och den yttre verkligheten. Det faktum att denna faktor verkar i bakgrunden förklarar de flesta karaktäristiska drag i denna psykiska konstellationen hos dess människor.

  Om man känner dem väl kan man se hur de jämt oscillerar mellan två motpoler. Mellan (k+) som tyder på framgångsrik hyperaktivitet och (k- p) tendens till flykt från verkligheten och dagdrömmeri etc.)

  Kliniska möjligheter:

  1) allvarlig hypokondri

  2) Konversionshysteri

  3) Alkoholism, självdestruktionsdrift

  4) Patologisk avundsjuka

  5) Narkomani

  6) Organiska psykoser

  7) Epilepsi

  Karaktärologiska drag:

  1) Dagdrömmeri

  2) Benägenhet för introspektion

  3) Alienation (Främlingskänslor inför världen och inför sig själv)

  4) Irrealitetskänslor

  5) Benägenhet för "pseudologica phantastica"

  6) Bhov av att krypa undan och gömma sig

  7) Behov av att uppgå i världen, plötsliga behov att världen

  Kriminologiska drag:

  1) Morddrift

  2) Avundsjuka, destruktionsmani

  3) Schizofreniforma rånmördare

  4) Paroxysmala epileptiforma affektmördare

  5) Exhibitionism

  Karaktäristiskt är att dessa människor med regelbunden

  succession utvecklar en hyperaktivitet. Plötsligt tar de itu - med en till brutalitet gränsande kraft- med reella problem och utvecklar egoistiska krav och egoistiska målsättningar. Det intressanta är att de dessutom ofta lyckas med sina planer. Faktum att de ofta har framgång med sin hyperaktivitet gör det möjligt att differentialdiagnostiskt avgränsa dem från människor med maniska tendenser.

  k p -Tvångsaktivitet håller tillbaka projektionstendenserna, Det

  PAROSYSMALA JAGET, fugue, flykt, det flyende Jaget.

  Kliniska möjligheter:

  1) Poriomani (vandrarlust) hos paroxysmalt epilepto-forma individer

  2) Episodisk vandrarlust hos projektivt och inflativt paranoida

  3) Genuin epilepsi (om i samma serie i vektor SCH örekommer valkombinationen: k0 p0 eller k- p omväxlande med k p-)

  4) Melankoli (om det ibland förekommer k+ p- och k- med övertryck)

  5) Stamning

  6) Kleptomani, pyromani, dispomani och liknande paroxysmala monomanier som ekvivalenter för genuin epilepsi

  Karaktärologiska drag:

  1) Plötsliga svängningar ifrån restriktivitet till hämnings-löshet, från ångest till vild djärvhet, från smidighet till

  halsstarrighet, från optimism till pessimism, från måttlig-

  het till omåttlighet (t.ex. i dryckesvanor), från pedanteri

  till ordentlighet, från flykt genom att sluta sig inom sig

  själv till flykt genom att springa sin väg, från sparsam-

  het till slöseri och från livsbejakelse till dödslängtan.

  Kriminologiska drag:

  1) en socialt abnorm Vandringsdrift

  2) Periodisk arbetsskygghet

  3) Affektstyrda handlingar med åtföljande flykt (t.ex. hos affektmördare)

  4) tendens till Lustmord med inslag av pedofili eller nekrofili

  5) Kleptomani, Pyromani, Dipsomani

  (I bakgrunden ligger det inflativa paranoida (p+), som vill vara allt,på lur.) Dessa projektionskänslor (p -) ger som reaktion vanmaktskänslor, och de aktuella miljöförhållandena ges skulden till denna vanmakt. För att komma ifrån dessa projektivt misstolkade miljöförhållanden söker Jaget fly - till en annan stad, till ett annat land (globetrottern). Den väsentligaste orsaken till flykten från mindervärdeskänslorna står att finna i de alltför stora Jag-idealen (p+), vilka framkommit p.g.a. de starka inflativa tendenserna i bakgrunden.

  k + pInfla-projektiv introjektion,. Bejakelse och acceptering av över-

  givenhet och kvinnlighet, förfas till total introjektion.

  Denna Jag-bild är en nödvändi g fas i den generella Jag-utvecklingen. Det negativa i denna Jag-bild är att k- saknas. Individen kan inte "avstå från", har inte lärt sig att man ibland bör "uppge vad man reellt inte kunde få". Kliniskt återspeglar valreaktionen en mycket sällsynt bild.

  Kliniska möjligheter:

  1) Neuros med starka projektiva paranoida inslag som yttrar sig i maktbehov och starka narcissistiska behov

  2) Ångestneuros med pregenitala fixeringar eller olösta incestbindningar. Den uppträder särskilt hos män som har haft svårt att lösgöra sig ifrån modern, som gifter sig sent

  och som har mycket starka moderskomplex att kämpa mot.

  Ångestsinslagen kan även vara orsakade av kastrations-

  komplex.

  Karaktärologiska drag:

  1) Vinningslystnad och strävan efter allmakt

  2) Egoism

  3) Egeocentricitet

  4) Narcissism

  5) Affektlabilitet

  6) Instabilitet

  7) Självhävdelsebehov

  8) Behov av att göra något "stort", att spela rollen av "den store mannen".

  Kriminologiska drag:

  1) Bedrägeri, svindel

  k p +Tvångsdeflation, "DET TVÅNGSARBETANDE JAGET".

  Dessa människor står under tvång av en inre arbetsdiktatur och kan inte sluta arbeta. De har

  1) en ovanligt stor inlärningsförmåga och absorberar lätt

  fackliga kunskaper (k+)

  2) hämningar i alla olika kontaktformer av social och

  sexuell natur

  3) bristande förståelse för partners och upplever ångest in-

  för de egna skapande tendenserna (bortträngning av

  intuitionen, jfr Rorschach: B Bortträngning).

  4) lätt för att utnyttjas av arbetsgivare, familj etc., efter-

  som de har uppgivit (k-) sitt eget inre maktsträvande.

  Kliniska möjligheter:

  1) fobier: examensångest, ångest för att uppträda offentligt

  2) paranoida neuroser med storhetskänslor och minder-värdeskänslor

  3) paroxysmala attacker, exempelvis i form av migrän, stamning, vredesutbrott etc. Hos barn kan man misstänka

  kleptomani.

  Karaktärologiska drag som kan förväntas:

  1) behov efter att vara fullkomlig

  2) växling mellan storhetskänslor och mindervärdeskänslor

  (p+ och p- i bakgrunden)

  3) anfall av maktkänslor eller vanmaktskänslor

  4) kronisk uppdämning av inflationstendenser med arbetstvång

  5) tvångstankar

  6) ovanligt stor, men endimensionell koncentrationsför-

  måga

  7) viljestyrka

  8) tvångsartat behov av att planera och stor inflexibilitet

  beträffande detta planeringsbehov (Om personen t.ex. har

  planerat något för söndagen, håller han styvt på att programmet skall genomföras exakt som det planerats)

  9) konservatism

  10) tendens till "suchtmanie" som detta uppträder i t.ex.

  narkomani

  11) försenad sexuell, intellektuell och social utveckling

  12) självsabotage (om k ivland följs av k- med över-

  tryck i serieprofiler)

  k p Jaginteg rationen, Jaget med katastofförväntningarna),

  "PONTIFEX JAGET".

  Kliniska möjligheter:

  1) Ängestneuros, ångesthysteri, katastrofförväntningar inför en paroxysmal attack (t.ex. tachycardi)

  2) Jag-bild före en epileptisk attack

  3) Jag-bild före en epileptisk attack

  4) Vasoneurotiska störningar: astma, migrän, eksem etc.

  5) En vanlig bild i adolescensen, tyder på mobilisering av samtliga försvarsmekanismer mot driftkraven.

  Karaktärologiska drag som kan förväntasdrag:

  1) Syntes av inre och yttre motsättningar: Jaget fungerar som en "dialektis enhet"

  2) Strävan efter fullkomlighet, efter enhetlighet

  3) Militant humanism (Albert schweizer typ)

  k 0 p 0Kliniska möjligheter:

  1) Bisexualitet (anträffas t.ex. i serieprofil hos lesbiska kvinnor)

  2) Sadomasochistisk perversion

  3) Början av en Psykos (om s- övertryck)

  4) Fobi (om P-vektorn uppvisar e+ hy0)

  5) Hypokondri med dödsångest

  6) Poriomani = vanderdrift som epilepsiekvivalent

  7) ofta uppträdande Absencer

  8) övergång från tvångsneuros till paranoid psykos

  Karaktörologiska drag:

  1) Permanenta skuldkänslor och ångest, vilket har sin grund

  i "mordsträvanden"

  2) På ytan ödmjukt och socialt men i verklighet en "Kain"

  3) Blidhet och vänligt utåt men hustyrann hemma, moralisk

  masochism

  4) Klibbighet

  5) Oäkthet

  6) Teatraliska överdrifter

  7) "Oblomonov-komplex"

  8) Mentalt aldrig helt närvarande

  9) stel formellt (yrkesmask), purist, moralist

  10) Duglighet som yrkesarbetare, men odräglig som familje-

  medlem

  c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev