L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusAFFECTREGULATION: SZONDIS "PAROXYSMAL" VECTOR (P)

(in Swedish)


Affektregleringssystemet: SZONDIS PAROXYSMAL VEKTOR (P)

Sammanfattning av Leo Berlips.

ALLMÄNT

Funktionerna i denna Vektor har samband med självförsvarsdriften. Vektor P som kontrollerar och styr känslorna/affekterna. Dessae funktioner utgör bas för den etisk-moraliska kontrollen "Paroxysm" är en medicinsk term och innebär en gradvis ökning av sjukdomssymtom, t.ex. vid febertillstånd, epilepsi, hysteri och tachycardie- attack.

Etymologiskt är ordet epilepsi "ein Urwort mit Gegensinn", dvs har samtidigt en polar motsatt betydelse. På grekiska betyder det att:

 1. attackera något fientligt.
 2. överraska någon.
 3. hålla tillbaka, bromsa och vara passiv.
 4. att en förlamande sjukdom plötsligt tar överhanden.

Ordets kärna betyder alltså motsatsen till attackera etc. Denna motsats reflekteras helt i Szondis tolkning av de både e funktionerna.

Enligt honom är det gemensamma målet i denna Vektor P att självförsvar genom explosiva plötsliga affekturladdningar. Överrasknings reaktioner fungerar som självförsvar. Hos djuret sätter de i gång en serie rörelser med avsikten att lamslå och oskadliggöra fienden genom en sådan överraskningsreaktion. Djuret använder sig av dem för att skydda sig från i yttervärlden hotande faror. Dessa försvars-mekanismer hos djur är:

 1. Paralysreflexen (Dödställsreflexen),)
 2. Rörelsestorm (bl.a. med "att spruta")
 3. Färgväxling: (Mimicry)

Människa, "Samhällsdjuret", använder sig av samma funktioner, men inte enbart som försvar mot yttre faror, utan även mot hotande inre känslor och affekter. Liksom djuret kan människa chockartat "bli förlamad" eller simma av.

Observera att det är emellertid inte affekterna själva som fungerar som beteenderegulator, utan funktionerna i denna vektor, De reglerar och urladdar dessa affekter på olika sätt hos olika individer.

Paroxysmalreaktionerna uppdelar sig i faktor e och faktor hy. Funktionen faktor e- fungerar som en sorts inre psykisk batteri som uppladdar grova negativa affekter. De kan urladda sig plötsligt, chockartat och får då en stark socialt negativ kvalitet.

Däremot är faktor e+ ett uttryck för motsatta strävanden, nämligen tendens att gottgöra, att göra bot, att hjälpa, att försona, att offra sig.

(jfr reaktionsbildning) Denna faktor e+ är styrmekanismen bakom all aktivitet som leder till socialt positiva gärningar. Den står för skapandet av Överjagsaktivitet (samvete). Tack var e+ funktionen har de ursprungliga djurisk-primitiva strävanden "transformerats" om till positiva strävanden. Inställningen hos faktor e visar oss hur de grova negativa känslorna styrs. Däremot visar Inställningen hos faktor hy hur de finare och mer feminint färgade känslorna bearbetas.

Faktor hy- fungerar som batteri för dessa feminina känslor och ger upphov till skamkänslor. Liksom faktor e har samband med "etik" kan faktor hy betraktas som en moralisk kontroll. (dvs. är avstämd på den gällande tidsenliga moral-uppfattningen).

Faktor hy+ ger upphov till de rakt motsatta tendenserna som Skamlöshet, Exhibitionism, Effektsökeri och Självhävdelse.

ALLMÄN BETYDELSE AV DE FYRA e INSTÄLLNINGEN i Szondi Testet:
e 0
 1. Nollreaktion i e anger lugnet efter stormen, ett tillfälligt stopp antingen efter en affekturladdning av negativ kvalitet t.ex. efter ett vredesutbrott eller efter en föregående urladdning av positiva affekter t.ex. religiösa upplevelser, bikt etc.
 2. Reaktionen kan dessutom ha samband med en permanent etisk konflikt. Personen tål inte samvetsproblematiken och har urladdat något av sin inre spänning.
e + !dvs. e med övertryck är en valreaktion som mer sällan förekommer. Den tyder på neurotisk samvetskonflikter (dvs. irreella, som ger upphov till neurotisk samvetsångest och neurotiska skuldkänslor.
e - ! med övertryck tyder på en ytterst farlig uppdämning av negativa, grova affekter. Ökad oro, förvanskade anletsdrag och stela ögon kan ibland vara varningssignaler, men lika ofta slår affekten igenom som en blixt från en klar himmel. Man kan då vänta sig
 1. antingen en förestående epilepsi attack eller
 1. en psykisk motsvarighet såsom porio-, pyro-, klepto-, dipsomani.

Ett farligt tecken är om valreaktionen i hy är noll. Det tyder i så fall på att de uppdämda negativa känslorna inte bromsas av några moraliska normer.

e +tyder på samvetsgrannhet, tolerans, godmodighet, hjälpberedskap, önskan att läka, gudsfruktan. e+ står för den inre lagen. "Du skall icke dräpa" och har därigenom direkt anknytning till personens etik (profetens inre röst).

Man bör skilja mellan faktor e- energier och faktor s (Thanatos), aggressionsenergi som kan leda till mord och som har en sexuell komponent t.ex. i form, av sexuell sadism. Även energin i faktor e-, som kan leda till mord, men inte på grund av perversitet utan på grund av affektutbrott. Mördare av typ s är destruktiva sadister medan mördare av typ e- är ett offer för sin bristande affektkontroll. Denna typ tillhör gruppen paroxysmal epileptoida affekt-människor, Blandningsfall finns, och särskilt s+ e- tyder på en kombination av farliga negativa inre spänningar.
e-tyder på tendens till samvetslöshet, intolerans, ondska, skadeglädje, önskan att vilja såra, gudshat.
tyder på oförmåga att välja.

ALLMÄNNA BETYDELSE AV DE FYRA hy INSTÄLLNINGARNA i Szondi Testet.
hy- har samband med den biologiska DÖDSTÄLLSREFLEXEN och med reaktionen "att gömma sig" i situationer av yttre fara. Människa använder sig av denna reaktion speciellt för att absorbera och neutralisera förbjudna och för starka sexuella känslor. (Oidipus komplexet)
hy+ kan innebära en hänsynslös rörelsestorm. En sådan person har behov av att uppträda offentligt, av att göra sig gällande och kännetecknas av exhibitionistiska drag.
hy-är behovet som tvingar personen att inför världen:

a) gömma sin feminint färgade kärlek, (erotik), gömma sina etiska behov (e+) eller gömma sina negativa tendenser (e-).

b) tar hänsyn till de aktuella och lokalt förhärskande moralnormerna. Detta leder till skam- och äckelkänslor.

c) aktiverar den inre fantasiaktiviteten. Den skapar en fantasivärld med särskilda erotiska föreställningar, en fantasirikedom som även ger upphov till mytologi och mytomani.

d) vid sexuella och existentiella svårigheter har personen en tendens att reagera med en typ dödställsreflex i en eller annan form, vilken immobiliserar personen i en nästan hypnagog passivitet.

e) påverka olika områden av sinnesperceptionen som därmed avtrubbas eller blir uteslutna. Hy- leder till affektiva uppdämningar eller narkolepsi och försvarar på detta sätt personen mot psykiska smärtor och därmed skyddar hennes självuppfattning.

f) avskärmar traumatiska upplevelser. Men likväl kan just detta det bli anledningen till att det, i det omedvetna bortträngda, trauma, återupprepas!.

hy+Däremot kan hy+ förvandla personen till att bli en skamlös exhibitionist. Till en förstörare av de moraliska krafter normer som orsakar för skam- och äckelkänslor. Hy+ anger ett ohämmat behov av självhävdelse och tyder på en tendens till utagerande (rörelsestorm). Allt i syfte att bli älskad och räddad. Det är denna faktor som producerar tics och kramper.
hy±är urnivån ifrån vilken personen utvecklas antingen i riktning hy- blygsamhet eller i riktning hy+ utagerande.

Emellertid bör man alltid komma ihåg att det är Vektor P (Känslostyrning) och Vektor Sch (Jag kontrol) som tillsammans utgör personens kontrollsystem.

P vektorns specifika känslorstyrning sammanspelar med och är underordnade till de Jaget försvarsmekanismer.

Sålunda kan vi exempelvis ibland i testet se hur en hy- reaktion, dvs en Dödsställsreflex sammanfaller med en valreaktion som tyder på en tendens till "Jag-upplösning" (k0, p0). Eller hy- kan sammanfalla med en Depersonalisations reaktion (k-, p±). Den sista ger upphov till att Jaget blockerar Intra-psykiska iakttagelser (föreställningar) eller kroppssignaler. På likartat sätt tyder hy+ tillsammans med k± p± på ångest och katastrofkänslor .

Slutsatsen är att valreaktionen i hy faktorn är beroende av Jagets ställningstagande, (särskild beroende på av faktor k inställningen) och därmed får anses ha sekundär betydelse i personens kontrollsystem.

ALLMÅNN BETYDELSE AV DE FYRA hy REAKTIONERNA i Szondi testet.:
hy0Nollreaktion i hy tyder på

a) att de mjuka feminina affekterna har urladdats

b) att ångest för en existentiell traumatisk situation kommer till yttryck, oftast i samband med sexuell problematik.

c) fobier med en exhibitionistisk bakgrund

d) en svaghet i de moraliska kontrollinstanserna, vilket är den mest vanliga tolkningen. Om hyO förekommer tillsammansmed kO (avsaknad av Jagkontrol) kan detta tyda på sexuell psykopati.

e) en episodisk urladdning och en avkoppling från ett moraliskt dilemma.

hy+!hy+ med övertryck är relativt ovanligt och indicerar ett extremt behov av att göra sig gällande och låta sig beskådas. Hy+ med övertryck tillsammans med p+ ingår som symptom på inflativ paranoia med absurda reformidéer.
hy-!hy- med övertryck innebär

a) en ovanligt stark strävan efter att gömma de erotiska feminina affekterna.(rädsla för homosexualitet?)

b) en flykt från den nyktra och kalla verkligheten in i en fantasi-värld,

c) en speciell form av sådan flykt, nämligen "Pseudologica phantastica" och Mytomani (vid psykopati)

d) undantagsvis: hypermoral hos puritaner och hyperkritiker.

Att Szondi upptar såväl epilepsi som hysteri i samma driftvektor tyder på att han inte motsätter sig den strömning inom den kliniska medicinen, vilken sammanfattar dessa sjukdomsbilder i en grupp: "hystero-epilepsi". Szondi hänvisar till de ärftlighetsbiologiska forskningar, vilka bl.a. har visat att det i familjer med epileptiker finns 8 ggr fler hysterikor än det finns i genomsnitts befolkningen.

Szondi påpekar det faktum att även om de två sjukdomsbilderna är "genuina", de ändå framträder som "funktionella" störningar och är de sjukdomar, vilka igångsätts av särskilda affektspänningar.

BERTYDELSE AV DE KOMBINERADE VALREAKTIONER I VEKTOR P.

1. UNITENDENS (dvs en tendens överväger)
1) e+ hy0Samvetsdominans. Fobier. Skuldkänslor. e+ kan aktivera den klassiska hystero-fobiska mekanismen: hy0 med som konsekvens att:

a) Den ursprungliga orsaken, (desoftare Oidipuskomplexet) bortträngs.

b) Det medvetet fruktade objektet (t.ex. rädsla för något djur) eller situationen (t.ex. agorafobi) fungerar som ersättning för den hotande kastrerande fader. Typisk exempel på hur symptomet är ett uttryck för bortträngd material.

2) e0 hy+Dominerande känsla är att vilja göra sig gällande, att låta sig

beskådas (hy+) utan etisk bromsning (e0).

Med övertryck (hy +!): kan tyda på fara för en hysteroid rörelsestorm, konversioner. Uppdämda exhibitionistiska behov.

Om dessutom i samma test framkommer (k- p) dvs "Depersonalisation" eller (k+) dvs maktbejakelse, kan vi misstänka manifest sexuell exhibitionism.

3) e- hy0 Anger en uppdämning av ondska, hat, avundsjuka etc. Ett "Kain behov" (e-) utan moralisk broms (hy0). Med övertryck (e-!): Fara för en förestående explosion/attack.. Undantagandes latent epilepsi eller epilepsi ekvivalenter
4) e0 hy-Tendens att gömma undan erotiska eller andra affekter. Neurotisk referensvan. Den etiska bromsningen är svag (e0).

Med övertryck (e0 hy-!): Ireell sexuell föreställningsvärld; "Pseudologica fantastica". Sådan valreaktion har alltid ett samband med "subjektiva referensideer" som ytligt sett har en paranoid kvalitet. Allt kretsar kring tanken: "Vad skulle de säga om de visste vad jag verkligen tycker och tänker". Denna valreaktion förekommer ofta vid paranoidliknade neuroser och vid hypokondri, oftast tillsammans med försvarsmekanismen bortträngning eller hämning. (e0 hy- med Jagbilden k- p0 ).

Om däremot reaktionen (e0 hy-) kopplas till en paranoid projektiv Jag-bild (k0 p-) förstärker behoven varandra och bilden blir en indikator på allvarlig projektiv Jag-störning

(e0, hy-, k0, p-). Tolkningen av vad för behov som individen gömmer med hy- funktion är beroende av hela profilens konstellation.

Om en manlig Fp. t.ex. i kombinationen valreaktion

(h+ s-, ko p) tillsammans med (e0 hy-), kan vi vänta oss att det är de undanträngda eller undangömda homosexuella behoven som påverkar individens fantasiliv.

BI-TENDENS (kombinationen av två tendenser)

5) e+ hy+Hysteriform översvämning av känslor. Benägenhet för rörelse-

storm. Affekter av typ: Skuldkänslor och Samvetsångest kommer till uttryck i beteendet, Hysteroida konversioner, Ostabil känsloliv.(tendens till cirkulär affektöversvämning, omväxlande depressiva eller hypomana drag).

OBS: Särskild den belgiska Szondiskolan med Prof Schotte har visats hur varje valreaktion i Szondis test kan tolkas i samband med hur de ursprungliga fyra behoven i en vektor fördelas.

Enligt Szondi har varje människa i varje vektor fyra behov. Dessa försöker komma alla samtidigt men regleras av Jaget. Livets realitetsfaktorer och ärftligt betingade faktorer tvingas till ett val. Därför kan man vid varje valreaktion leta efter de driftbehov som bör vara närvarande i bakgrunden. De har utomordentlig stor betydelse därför att de därifrån kan påverka beteendet.

Ett exempel: I valreaktionen (e+hy+) saknas helt de två motsatta behov (e- hy-) som båda står tillsammans för "Panikreaktion". Därför kan vi vid den minsta störning av de känslor urladdningar, som antydas av reaktion (e+ hy+), vänta oss en panikreaktion som ligger jämt latent i bakgrunden. Däremot får man i motsatta fallet när (e- hy-) befinner sig i förgrunden att det i bakgrunden lurar en latent en överväldigande ohämmad känslourladdning (e+ hy+) som lätt kan bryta igenom.

6) e- hy-Inre panik, Frustrering och beklämning på grund av överstarka existentiella eller erotiska stimuli, förlamning och senso-motoriska blockerings symtom, som kan leda till förlamning.

Om man tolkar hy- som en broms på människans negativa behov (Szondi uttrycker sig poetisk och kallar e- för "Kain-behovet") så kan man förstå att den uppdämning som (e- hy-) hänvisar till subjektivt upplevs som en beklämning.

7) e hy0Dominerande etisk censur som är ambivalent (e). Etisk tvekan och splittring. Etik och moral är isolerade från varandra. Dessa ständigt pågående samvetskonflikter uppvisas utan moraliska hämningar (hy0). Tvångsneurotiker och konversionshysteriker använder denna etiska tvångsreaktion för att hålla tillbaka sina erotiska behov.
8) e0 hyDominerande moralisk censur som är ambivalent (hy), moralisk splittring och tvekan utan etiska hämningar (eo). Kliniskt: Lamentation, jämmer (depression, hysteri). hy är en typisk feminint färgad reaktion, e en mer manlig reaktion.
9) e+ hy-"Abel, from som ett lamm": Igen ett exempel på hur Szondi har berikat den tyska psykologiska terminologin med flera pregnanta begrepp, som i koncentrerad form sammanfattar visar en beteendekedja. I detta fall tyder valreaktionen e+ på tolerans, godmodighet, , hjälpberedskap, religiositet (e+). Blygsamhet (hy-)
10) e- hy+"Kain utan mask", den Onda människan, uppdämning av ondska, hat, avundsjuka (e-) etc. och behovet att manifestera och utleva dessa behov i yttervärlden (hy+) utan samvetshämningar. En orättvis, ondskefull ateism. Det är det särskilt uppforstrings-förhållande som leder till en sådan inställning. Om i en familj ett av barnen, jämfört med de övriga barnen blivit känslomässigt undernärt, kan barnet bli negativistiskt, sängvätare, och trotsig och oppositionellt. Barnet har en tendens att senare i livet utvidga denna negativa inställning till att omfatta ett allt större livsområde. Individen är ständigt otillfredsställd.

Szondi pekar ut att om en sådan person har tur kan han lyckas med att sublimera detta negativismen och t.ex. få framgångar med litteratur- och vetenskapskritik.

Av samtliga försökspersoner ger ungefär 35 % valreaktionen ("Abel", e+ hy-) medan valreaktionen (e- hy+) ges av omkring 20 %.

C. TRITENDENS (Kombination av tre tendenser) Tolkningsmöjligheterna är i sådana fall betydligt större:

11) e- hya) en "Kainnatur" (e-) gömmer sig (hy-)

b) en moralisk tvivlare (hy) som tvångsartig undertrycker sina dåliga sidor: "Kainnatur" (e-)

c) panik (e- hy-) manifesteras öppet (hy+)

d) Inledningsfas till hotande grova affektutbrott (e- med ohämmad hy0). Från bakgrunden påverkas det aktuella beteendet av den fobiska motpolen. (e+ hy0)

12) e hy-Tolkningsmöjligheterna är:

a) en "Abelnatur" (e+ hy-) som undertrycker "Kainbehovet" (e-), vilket ger upphov till känslor av beklämning.

b) en etisk tvivlare (e som försöker gömma sin etiska problematik.

c) panik (e- hy-) sammankopplad med en tendens att gottgöra; (e+) en reaktion på fiktiva synder

d) inledningsfas till neurotisk referensångest. (eo hy-). Och ifrån bakgrunden verkar simultant behovet att vilja göra sig gällande. (e0 hy+)

13) e+ hyTolkningsmöjligheterna är:

a) en "Abelnatur" (e+ hy-) som öppet demonstrerar sin godhet (hy+)

b) lösning av ett moraliskt dilemma genom ett förskönande av sina synder. (e+)

c) affektflod (e+ hy+) med tendens att gömma sig (hy-)

14) e hy+Tolkningsmöjligheterna är:

a) en "kainnatur" (e- hy+) vill gottgöra sin skuld (e+)

b) en tvångsmänniska med etiska tvivel (e) visar sin ambivalens utåt (hy+)

c) försökspersonen är laddad med grova och fina affekter (e+ hy+) och lever i ett spänningstillstånd på grund av Kainbehovet (e-)

d) inledningsfas till dominans av hysteroid "Självhävdelslebehov" (e0 hy+) I bakgrunden ligger motsatt reaktion "neurotisk referens angst" (eo hy-) som försöker påverka beteendet.

15) e hyTolkningsmöjligheterna är:

a) Samtliga faktorer manifesteras

b) Integration, affektflod och paralyseringstendens. Etisk och moralisk tvivel.

d) Intregration av "Kain- och Abelbehov". En humanisering som i hög grad bero på reaktionerna i Jagvektor.

16) e0 hy 0Lugnt efter stormen, bråk eller utbrott. Ebb efter Flod

c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev