L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusS vektor, sex

SZONDI TEST: Drive Analysis Sexual Vector. (Swedish)

VALKOMBINATIONER I S VEKTORN: Koncentrerat översikt.

A. Unitendens: En strävan kommer fram i förgrunden.

S 1h + s oDominans av kärlek till person (med övertryck: abnorm pregenital sexualitet.
S 2h o s + Dominans av aggression och sadism. Aktivitet med infantil tillfredsställelse (med övertryck: sadism av sexuell eller annan art). .
S 3h - s o Dominans av kollektivt Eros till mänskligheten (idealitet), med permanent human aktivitetsurladdning och tillfreds ställelse (med övertryck: bortträngning av primitiv sexualitet, ofta homosexualitet
S 4h o s - Dominans av hängivenhet, offerberedskap, passivitet( om s !! med övertryck: masochism av sexuell eller annan natur).
  1. Bitendens: Två strävanden kommer fram i förgrunden.


Horisontet delning. (Legering och självstyrelse av driftmotsättningar):

Ett samspel mellan två likriktade faktorer (dvs två plus eller två minus i samma vektor) betyder att det finns ett samarbete som neutraliserar resp. oskadliggör eventuella ensidiga och överhärskande strävanden.

Legering är den mest ideala lösningen i den sexuella vektorn. Valreaktionen (h + s +) betyder att aggressionsfaran (s+) har blivit neutraliserat och utjämnad genom koppling till och samarbete med behovet av sensualitet och ömhet (h +).
S 5h + s + Normal sexualitet för vardagsmänniskor av båda könen. Personkärlek har kopplats till den nödvändiga aktiviteten för att nå det sexuella målet. Kärleken och aggressionen styr varandra ömsesidigt. (med övertryck: sexualiteten blir patologiskt ökad, ofta utan urladdningsmöjlighet)
S 6h - s - Normal sublimerad sexualitet. Kulturbehov (h -) och civiliseringsberedskap (s -) har kopplats till varandra.

Legering av kärlek till mänskligheten (h -) och offer-

beredskap (s -) (med övertryck: patologiskt bortträngd

sexualitet, möjligen föreligger latent homosexualitet eller sadism).

B2 Vertikal delning, Isolering och anankastisk tvångsdelning:

Karaktäristisk för den vertikala delningen är att båda de motsatta strävandena inom samma driftfaktor befinner sig i förgrunden. Driftverktorns fyra elementartendenser

(h +, h -, s +, s- ) uppdelar sig så att de två tillsammans hörande faktoren

(dvs faktor h och faktor s) isoleras från varandra. Denna uppdelning är karaktäristisk för människor med tvångsymtom.
S 7h s o Dominans av Erosbehovet, men tveksamhet huruvida man skall älska en person eller binda sig till en idé. Aggressionen saknas, oftast på grund av att den bortträngts (s o).

S 8h o s ± Dominans av sadomasochism (s ±). Eros saknas, möjligen på grund av en bortträngningsprocess eller på grund av infantil urladdning (h o)

B4 Diagonal klyvning av motsatser:

S 9h + s -Personlig kärlek (h +) med passiv hängivenhet (s -). Hos en manlig person tyder valreaktionen på veka, kvinnliga egenskaper. (sexuell inversion?). Den grundinställning mot partner är mjuk och vek och yttrar sig i form av hängivelse, beroende och ömhetsbehov, känslighet och undergivenhet. Om det handlar om en manlig fp dras han ofta till aktiva dominerande kvinnor. Om h + dominerar: otillfredsställda libidobehov. (homosex. tendens)Om s- dominerar: masochistiska drag t.ex. neurotisk depression, eller psykasteni. Den passiva kvalitet av denna reaktion talar emot motorisk oro och är en kontraindikation mot t.ex. epilepsi, hypomani.
S 10h - s + Aktiv manlig grundinställning. Ömhetsbehov hålls tillbaka (h -), aktivitetsbehov accepteras (s +). Man vill ta ansvar, visar initiativ, vill dominera, trivs med t.ex organisatoriska uppgifter. (om s +!, != övertryck, tar aggressivitet överhand. Om h -! kan det maskulina beteende vara en överkompensation mot (homosex?), ömhetsbehov, eller stark personlig bindning.
S 11h - s ± Flera tolkningar är möjlig, men gemensamt är frånvaro av h + dvs frånvaro eller bortträngning av behov av en personlig sensuell bindning. Fp har en tendens att förverkliga en ideal på ett aktivt sätt.
  1. Aggressions problematik (s ±), med samtidigt bortträngning av en personlig sensuell bindning, kyligt och något forcerat beteende.
  2. Intellektuell-ideel inställning (h - och s -) får en aktiv energi bidrag (s +). Aktiv humanistisk.
  3. Bortträngning av kärleken till en person (h -) får en extra förstärkning genom ett något aggressivt forcerat beteende. (s). Detta kan bl.a. tyda på att i bakgrund (Jungs "skuggan") finns en stark föräldrar-bindning som man på detta sätt oskadliggör.

I detta fall är det viktigt hur Fp reagerar i den "Experimentell Komplementär Profilen, EKP, (det extra val - i varje serie- av de överblivna 4 bilder). Väljer han där h + s o tyder detta på att denna föräldrabindning lätt kan genomarbetas med psykoterapi, om h - val fortsätter är det svårt att göra Fp. medveten resp. förändra denna avvisande inställning mot erotik (frigiditet?).

S 12h ± s - Flera tolkningar är möjlig, men gemensam är frånvaro av det manliga aktivitetsbehov och stötkraft. Behovet av trevliga mjuka .1. En idealistisk introversiv intellektuell inställning påverkas av tendens till erotisk färgade individuella kontakter. (h +)2. Det finns en stark kvinnlighet (h ±) som Fp försöker att socialisera (s -).3. Den veka och mjuka inställning till partner påverkas av kulturella intressen.

S 13h + s ± Gemensam är frånvaro av utpräglade kulturella intressen (frånvaro h -) och det något nyckfulla beteende (s ±). Flera tolkningar är möjliga:
  1. Normal integrerad samspel mellan kärleksbehov och aktivitetsbehov h + s + påverkas av en tendens till hängivelse och passivitet.
  2. Den veka och mjuka inställning (h + s -) får en mer aktiv kvalitet. Ombytlighet i erotiska förhållande. Tendens att gå ifrån den utåtriktade realistiska inställning (h + s +) till en mer subjektiv introversiv inställning ( s -).

:


S 14 h ± s + Flera tolkningar är möjliga:

Gemensam är frånvaro av hängivelsebehov s -:

1. Det normala integrerade samspelet mellan kärlek och aktivitetsbehov h + s + påverkas av sublimeringstendenser (h -).

2. Den aktiva maskulina inställningen (h - s +) mjukas upp av behovet att ge och mottaga ömhet (h +).

3. Tvångsmässigt ömhetsyttringar (h ±) används för att tygla aggressivitet (s +).

4. Man försöker förgäves att borttränga (h -) de sinnliga tendenser: h + s +). Det kan ge upphov till periodiska yttringar av hysteroide aktivitetsmönster (s ±).

5. Aggressivitet kan plötsligt ta överhand om denna reaktion

h betraktas som en genomgångsfas till h 0 s +.

S 15 h ± s ± Utpräglad omogen och bisexuell grundinställning.

Icke utkristalliserad könsidentitet (Ödipuskomplex?). Nyckfull ombytlig inkonsekvent beteende.

S 16 h o s o Bristand spänning av de vitala sexuella grundbehov. Detta kan bero på : aktuell tillfredsställelse t.ex. efter intensiv bröllopsresa, medveten asketisk avvisning av sexualitet, Periodisk frigiditet, mer sällan konstitutionell svaghet.


Special indelningar:

I. Sexualitet med en sensorisk physisk jordisk kvalitet.. .

h+ s+, ho s+ h+ so,

  1. Kärlek med en platonisk kvalitet.(Kärlek som i form av undervisning, läkande insatser, och som räddar)

h o s-/ h + s-/ h- so/ h- s-

III.Blandade former:

ho s / h+ s /, h- s / h s +

h s ,/ h so, s o.

IV. A-sexualitet, frigiditet, abstinence, barnslig sexualitet

h o s o

c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev