L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusDriftklasser, karaktärsformer och kliniska bilder

Driftklasser, karaktärsformer och kliniska bilder.

De av Szondi uppställda driftklasserna har framkommit ur talrika försök. De avser att omfatta en TYPOLOGI, dvs. ett inordnande av personer i en karaktärologiskt bestämd människogrupp.

Indelningen bestäms efter kvalitet och styrka i de nedärvda anlag som är personens väsentligaste drag, de utgör dessutom deras starkaste (vid positiv bearbetning) resp. svagaste (vid negativ bearbetning) punkt.

Den starkaste, eftersom den på grund av struktur och begåvning bestämmer yrke, karaktär, vänskapsband; den svagaste, genom att sjukdomsbildning utgår därifrån.

Vid analys av en serie Szondiprofiler kan ibland en enda klass framstå som den avgörande. Det kan även visa sig att flera klasser har samma eller nästan samma styrka. Såsom vid sjukdom kan också begåvning visa en bestämd, klart utpräglad bild eller också kan två eller flera riktningar blanda sig. I det följande framställs enbart de enskilda, specifika driftklasserna med tillhörande

a. karaktärologiska egenskaper, b. de dem motsvarande yrkena och

c. de psykiska sjukdomar som de gynnar.

Sexualvektorns (h) klass.

Såsom varje annan klass tillskrivs också Sh klass indelningen de kännetecken som betingas av motsvarande vektor, här alltså vektor S och faktor h. Om man skulle beteckna Sh klassen med ett ord, kunde man kalla den för "Service"-klassen. Människor som tillhör denna klass, har behov av att tjäna andra människor (h+) eller mänskligheten (h-) eller en idé. Hos dem finns det ett behov av kvinnlig färgat hängivenhet i någon form. Sh människor kan med små, mjuka, kvinnliga karaktärsdrag vara villiga, tjänstvilliga, följsamma, godmodiga, tålmodiga, smidiga, tåliga, milda, godtrogna, lättpåverkade. Naturligtvis bör betänkas, att varje form inte längre kan anses värdefull om den överdrivs. Har dessa människor en sådan tendens till överdrift, kan den få negativ inverkan på de motsatta manliga dragen. Sh personer kommer bäst till sin rätt i ett yrke, där motsvarande karaktärologiska drag erfordras. Därför bör de i första hand hänvisas till typ: betjänings-, hjälp- och räddningsyrken, såsom i hotellbranschen, biträde i affär, yrken som har att göra med kläder eller juveler (vävning, stickning, klippning, frisörsalon ). Vidare möjheter bjuds av sjukvården: läkare, särskilt kvinnoläkare, vidare psykolog, pedagog, psykiater, förkämpe för mänsklighetens ideal (militans humanitas) på högre nivå.

Kliniska bilder av driftklass Sh

Huvudklass: Sh

 1. die in der Liebe zu-kurz gekommene (de kärleksfattiga)
 2. latent bisexuella

Spänningen i (h+) tyder på otillfredsställda kärleks- och ömhetsbehov eller otillfredsställd bisexualitet. Om objektet för deras kärlek (som tidigare absorberade deras libido) plötsligt har kommit bort, försöker sådana personen ofta skaffa sig ersättning på våldsamt sätt. (h+s0) Otillfredsställd kärlek kan anses vara ett av människans elementära problem och driftklass Sh+ är relativt normalt.

Dynamisk analys: Efter förlust av ur-objektet modern, resp. den tidigaste libidomottagaren, hamnar personen i ett dystert ensamhetstillstånd med som vanligaste reaktion att (d+) behov aktiveras: "sökandet efter ett nytt objekt".

(h + och d+) tillsammans leder ofta till ett mycket aggressivt beteende, som manifesterar si i valreaktionen: (Ss0). För normala personen är dessa reaktioner en genomgångsfas tills ett nytt adekvat objekt har funnits. Sjuka blir de som i sin vidare utveckling inte kan hitta ett nytt kärleksobjekt. Patologiska konsekvenser kan bli:

 1. Beklämningskänslor, ångest den vanliga omformningsprocessen för uppdämd libidon.
 2. Poriomani, vagabondering.

Aggression utåt:

 1. Börja stjäla som skadeersättning för det bortkomna objektet (särskilt hos barn).
 2. Inbrott, mord.

Aggression inåt:

 1. Epilepsi resp. hystero-epilepsi.
 2. Paranoid depression.
 3. Paranoid schizofreni resp. schizomani.
 4. Utveckling av patologiska begär (narkoman, alkoholism osv.)
 5. Homosexualitet.

Sublimering i fromma yrken:

 1. Präst, eller sado-humanistiska yrken t.ex. kritiker.

Underklass: Sh-

En mycket sällsynt klass. Personen uppför sig som soldater som försvarar allt som står för Humanitas; de dras till att bli missionärer, missionsläkare, sjuksköterskor, humanistiska författare, hygieniker, psykologer, psykiater.

Patologiska reaktioner i denna klass: ofta "paranoid inflativ neuros" och depression.

Driftklass: Ss

Företrädare för Ss klassen förfogar över hårda, kalla, manliga karaktärsdrag, om de har valreaktionen (s+). De visar självständighet, angreppslust, dådlust, mod, tappert, men också förstörelselust, kritiklust. De kan vara hänsynslösa, obevekliga, grymma, intoleranta, envisa, befallande, tyranniska och råa.

De som har valreaktionen (s-) lutar omvänt åt

passivitet, är ofria, ryggradslösa, slaviska, gnälliga, självplågande, underdåniga, blyga, skygga, ängsliga. De kan emellertid också vara ridderliga och uppoffrande.

Yrken som kan ifråga komma för Ss+ människor är först och främst sådana som fordrar muskelarbete och sådana i vilka man använder yxa, hammare, mejsel, kniv, borr, piska. Dessutom sådana arbeten som har att göra med sten, järn, trä, metall. Ss+ människor söker efter en position i vilken de kan härska, (antingen över material eller andra människor). Vid högre strukturell begåvning, och om möjlighet till akademisk utbildning finns, kan man tänka sig t.ex. följande yrken:

kirurg, tandläkare, veterinär, även gymnastiklärare, vid mindre hög begåvning; idrottsman, polis, skogsarbetare och liknande yrken.

När de får psykiska störningar, lutar Ss+ människor åt sadism, de kan bli rån- och lustmördare, medan Ss- människorna lutar åt masokism och potensstörningar.

Kliniska bilder:

Huvudklass: Ss

1. Sadister 2. Masokister. Driftfara: otillfredsställt manlighetsbehov eller sadism. Personen ställer det omöjligt uppfyllbara kravet på sin partner att leva tillsammans i en oupplösligt dubble-enhet, (symbios eller Dual-union). Parterna pinar varandra, men kan ändå inte skiljas från varandra.

Representanter för denna klass Ss kan lätt övergå till driftklass Cm- (hypomanisk) eller Cd+ (depressiv) eller Pe+ (puristisk). Ss människor är mycket känsliga för driftstörningar.

Underklass Ss+

"Bödeln from som ett lamm": fäsör, charmör som bakom sitt tjusande sätt tenderar till aggression och våldsamhet. Ofta kan en sådan person vara mycket sportintresserad och visa bristande sexuell utveckling.

Underklass Ss-

 1. "Dual-unionist", kan inte leva utan någon att klamra sig fast vid.
 2. Masochist.
 3. Metatropist.

Driftfaran beror på otillfredsställt behov att vara man, eller på sadomasochistiska behov. Därför visar kvinnor i denna klass ofta a) maskulina drag eller b) gör ett infantilt intryck och har t.ex. ofta hermafroditiska drag. Sådana människor har ett behov av att leva i en "sado-masochistisk dual-union"; helst vill de bli utsatta för sadistisk aktivitet. De går så långt att de provocerar sin partner, enbart för att deras masochistiska behov skall tillfredsställas. De behöver en sådan sado-masochistisk dual-union, men om den upplöses, kommer deras latenta aggressivitet fram. Kvinnor hämnas på sin partner med nymfomani, (som inte får betraktas som hyper-sexualitet utan hellre som en hypo-manisk reaktion). Man kan iaktta att efter upplösning av dual-unionen deras driftklasstillhörighet ofta förskjutes åt Cm- (hypomani).

Kombination av s och m kan även tyda på oral-sadistiska beteenden: frosseri, alkoholism, kritiklust, rökning, narkomani etc. Lust kombinerad med självförstörelsetendenser.

-----------------------------------------

Driftklass: Pe

Sådana personen som jämt väljer (Pe+) bilder, kännetecknas av

godhet, mildhet, samvetsgrannhet, tolerans och fromhet. De kan vara älskvärda, hjärtliga, varma, hövliga, anständiga, vänliga, förtroliga. De strävar efter renlighet, även själslig, hos sig och andra, kan däremot vid överdrift bli moralpredikare, skenheliga.

De som väljer (Pe-) bilder, har tendenser till

hat- och vredesutbrott, hämndlystnad, avund, svartsjuka. De är häftiga, hetsiga, lidelsefulla, grälsjuka, långsinta, elaka, hänsynslösa, retliga, hätska, ohyfsade.

Människor som hör till Pe klassen, behöver antingen

a) yrken som kräver kroppslig rörelse, sådana som trafikyrken vid järnväg, på fartyg, flygplan osv. reseledare, sjöman, långtradarchafför, osv. eller

b) sådana yrken som har att göra med rengöring. På högre plan böjelse för "fromma yrken"; präst, missionär, munk, nunna, etiker; även arbete inom sjukvården kan komma ifråga, såsom läkare eller sjukvårdare.

Pe människor är utsatta för epilepsi, migrän, stamning, kleptomani, enuresis, poriomani.

Kliniska bilder:

Huvudklass: Pe

Latent Kainsnatur. Driftfara; uppdämning av negativa affekter, ondska, vrede. Den vanligaste driftventilen ligger i Cd området: analitet. Detta sammanhänger med behovet att "rensa allt". De vill rensa: stil, språk, begrepp (purister), litteratur, vetenskap, etik. De har ett inre behov av att kritisera allt och att moralisera.

En annan ganska ofta använd ventil ligger i Jagvektors Sch:k området: narcissism, stelhet i beteende och tänkande.

Underklass: Pe+

 1. Purist, moralist.
 2. "Rensopare".

Denna klass har en mycket utpräglad klinisk och karaktärologisk manifestationsbild. Familjemedlemmarna är ofta epileptiker, men personen är själv enbart anlagsbärare. Det latent uppdämda behovet har epileptoid kvalitet. Av det yttre skulle man inte lätt kunna sluta sig till dessa epileptoida tendenser. Personen har astenisk och ofta leptosom kroppsbyggnad, något som kanske ha samband med deras manifesta ( k) struktur.

De som kan sublimera, väljer ett "homo-sacer"-yrke.

De högt civiliserade kanske blir moralister, rengörare, de vill sopa rent allt. Mindre högt på den sociala skalan kanske blir fönsterputsare, gatsopare, kemisk tvättpersonal. Dessa yrkesval har att göra kvalitet av deras ventil klass (anal-ventil). Reningsbehovet är den mest adekvata socialiseringsformen för dessa (d tendenser (anala tendenser). På grund av att de är medvetna om sina "rena" tendenser, förväntar de sig ofta utmärkelser och blir lätt besvikna om de inte får sådana.

I det sexuella livet kan Cd-ventilen leda till anal-sadism, anal-erotik; de tar tex, gärna många klysmas.

Anal-karaktärologiska drag är välbekanta

pedanteri, sträng indelning av tid och pengar, sträng livsföring, högtidligt uppträdande.

Det finns ett mycket starkt samband med klass k, ofta tillhör en person båda klasserna Pe+ och Sch k-.

K faktorns inverkan kan återspeglas i t.ex. bisarr kroppshållning, tvångsimpulser, egenartat sätt att tala, t.ex. med slags en pastoral musikalitet.

Sambandet mellan epilepsi och paranoia visas även på Sch p faktorns område: de kan ha inflativa tendenser; de vill vara "storartade, uppfinna något nytt, göra odödliga gärningar"; eller också visa hypokondriska tendenser. Kontaktbilden visar ofta Cd- m+, d.v.s. fastklibbande vid objektet, ett typiskt drag.

Existensmöjligheter:

1. puristiska moralistr

5. konversionshysteri

2. ångestneurotiker med paranoidedrag.

6. kleptomani, poriomani, stammare, thanatomani som ekvivalent med epileptiker

3. skolkare

7. homosexuella

4. hypokondriker

8. inflativa paranoida, kverulanter

Underklass: Pe-

Latent epileptoida. Analerotiker. Anlag till följande kliniska symptom:

1. psykopati, 2. suicidfara, 3. patologiska begär, 4. anal homosexualitet, 5. pedasteri, 6. koprofoli, 7. paranoid ångesthysteri, 8. tvångsmekanismer, 9. poriomani, kleptomani (som ekvivalent av epilepsi) och 10. Depression. Anträffas e-!! (=med övertryck) är det säkert tecken på epileptoida drag i familjen.

I sexualsektorn visar de ofta (s-): passiva självplågare, masokister. Jag-bilden är oftast som man skulle vänta sig Sch k+ p- eller Sch k± p-. Det är bara i den hypomaniska fasen som de visar Sch k-( med övertryck) k-!! (med utropstecken).

Yrkesval:

De dras till samlar-yrken (t.ex typ antikvarie) och yrken var de kan använda deras behov att kritisera samt sådana va de kan socialisera deras rivaliseringsbehovet).

Kliniska möjligheter:

 1. paranoiskt storhetsvansinne, resp. mindervärdighetsvansinne som yttrar sig i ständig rivaliseringsaktivitet.
 2. intersex, latent homosex, hasardspelare (börsspekulant).
 3. tvångsneuros med paranoid depression.
 4. paranoid melankoli i samband med schizomani.
 5. paranoid kleptomani.
 6. psykosis melankolica.

Klass k

Klass p se Ego vector

----------------------------------------------

Klass d har endast delvis översätts

Underklass; d-

Försakande, ståndaktiga, oföränderliga, anala, inflexibla (mycket sällsynt driftklass)

Kliniska möjligheter: 1. Analerotiker, 2. Epileptoda, 3. Paranoiskt depressiva och 4. Patologiska begär.

Driftklass: C m

C m+ människor är i allmänhet alltid på gott humör, gemytliga. De har behov av umgänge med andra människor och av nöjen. De har förmåga att avnjuta tillvaron och är njutningslystna. De vill klamra sig fast och är rädda för att bli övergivna eller förlora en förbindelse. De har skräck för att inte accepteras, dvs. de har stort accepteringsbehov.

C m- människor däremot vill frigöra sig från varje band, de vill gå sin egen väg känner sig övergivna och ensamma.

C m människor har böjelse för yrken, i vilka de genom språket kan upprätta förbindelser; språklärare, språkkonstnär, representant, sångare, teateragent, musiker (blåsinstrument), men de dras även till sådana yrken som innebär njutningsmöjligheter eller skaparmöjlighet till njutning: hotell- eller restaurangarbete, köksmästare, sockerbagare osv.

Om de blir sjuka, kan de visa patologiska begär: alkoholism, narkomani. Men även mani och hypomani hör till den kliniska bilden, liksom svindleri eller prostitution osv.

Kliniska bilder:

Huvudklass: C m

Otillfredsställt fastklamringsbehov, osäkerhet att ha objektet för sig själv, "eviga spädbarn", oral-sadister.

Underklass: C m+

Sådana som ständigt klamrar sig fast. Acceptationsneurotiker. Alkoholister. De lider av ångest att förlora stödobjekten. Deras otillfredsställda behov är önskan "att vara accepterad". (Detta har samband med participations-störningar hos sådana människor.)

Möjligheter: 1. Alkoholism (m+ med utropstecken). 2. Narkomani. 3. Brist på sexuell behärskning -hos unga flickor-. 4. Oral homosexualitet. 5. Manisk inflativ psykopati. Sällsynta former: epileptiform psykopati med suicid-risk, "Bland psykos former ", kriminalitet.

m+ är normal reaktion hos små barn.

Underklass: C m-

de "evigt övergivna", hypomaniska, haltlösa.

Sådana människors tidigare otillfredsställda kontrakt behov (fastklamring) gör att de känner sig övergivna, vanlottade, och de reagerar därför med ersättningsförsök. Den stora faran för dem är deras oförmåga att binda sig till en annan. Kliniskt yttrar sig detta i den hypomaniska reaktionen C 0-.

Hypomani-syndrom är:

C d0 m-. ( m-: frånskild från objektet. d 0: inkontinens av förvärvsbehovet, oavbrutet sökande)

Sch k-:

 1. Förlust av förmåga till idealbildning. Inga objektideal, ingen målsättning, de vet inte vad de skulle vilja ha
 2. Iconoklast. Förstörelse av ideal (k!!= med övertryck)

s+: aggression mot yttervärlden.

Hypomaniker kan använda nästan alla andra faktorer som ventil.

Mani, psykos-syndrom:

Följande reaktioner är karaktäristiska:

 1. Patienten tillhör klass C m-.
 2. Symtomfaktorer är Pe och Cd, eventuellt Phy.
 3. Quantum-överspänning i faktor Ss och eventuellt Sh är starkt (Quantum = övertryck) dvs. val av t.ex. fler än 4 bilder i en faktor.
 4. Konflikt-skärningspunkten ligger i Kontakt-vektorn; vi ser t.ex. spegelvändningen C0- C-0.
 5. Jag-bilder Sch k- (med övertryck) = k- med utropstecken.
 6. Affektinkontinens-bilder t.ex. P 00.

c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev