L. Szondi


News
Szondi Institut
Articles
Literature
New Developments
Szondi's Applications
Szondi Groups
Links
Personality Developments
The Latin Section
Rorschach
Books
Phoenix-HusLEOPOLD SZONDI. Szondi Test: "General Drive Analysis" (in swedish)

ÖDES ANALYS, The return of the ancestor

Sammanfattning: Leo Berlips, leg. psyk. leg. psykoterapeut, psychodrama director

Det finns fyra huvuddrifter vilka motsvarar de fyra klassiska psykiatriska arvskretsar. 1) Varje specifikt område i vilket en huvuddrift verkar kallas

De fyra drifterna, respektive DRIFTVEKTORER är:

(Liksom inom matematiken innebär uttrycket "VEKTOR" ett avgränsat område).

1. S VEKTOR:Sexual driften
2. P VEKTORParoxysmal driften (som används som självförsvar i form av överraskande affektutbrott av hysterisk respektive epileptisk karaktär).
3. Sch VEKTORJagdriften. (dess energin.används för att aktivera Jagfunktioner).
4. C VEKTORKontaktdriften. Cycklothymforma sjukdomar

På grund av att var och en av dessa fyra psykopatologiska arvkretsar uppvisar två kliniskt och genetiskt skilda yttrycksformer,(se nedan) antar Szondi att det sammanlagt finns åtta specifika behov, som han kallar driftfaktorer.

Varje VEKTOR innehåller sålunda två behov, det vill säga två driftfaktorer. Dessa åtta behov (driftfaktorer) utgör driftslivets rötter (radikaler).

De åtta psykiatriska symtomgrupperna som omfattas av de fyra drifterna är:

I. Sexuella sjukdomar
S VEKTOR1. Hermafroditism h faktor
2. Sadism-masochism s faktor
II Paroxysmala störningar
P VEKTOR3. Epilepsi e faktor
4. Hysterihy faktor
III Schizoforma störningar5. Katatoni k faktor
SCH VEKTOR6. Paranoia p faktor
IV Cirkulära störningar7. Depression d faktor
C VEKTOR8. Mani m faktor

De olika driftgener som förorsakar dessa patologiska processer anses härstamma från mutationsprocesser från urdriftgenen.

DRIFTFAKTORNS OLIKA MANIFESTATIONSFORMER:

Betecknande för driftfaktorn är dess förvandlingsförmåga. Denna plasticitet innebär att en människa har många olika existensmöjligheter och inte är bunden till en enstaka uttrycksform. Varje driftfaktor har många olika manifestationsformer, vilka kan påverka individens öde.

Gemensam för de flesta är att:

  • Varje driftfaktor motsvaras av en fylogenetisk manifestationsform, som vi kan iakttaga redan i djurriket, speciellt hos primaterna.

Ett undantag är emellertid de så kallade Jagfaktorerna i Sch Vektor:

  • k faktorn, som står för Jaginskränkning och kontroll, och
  • p faktorn, som aktiverar strävandet efter medvetenhet och psykisk expansion.

Dessa anträffas inte i djurriket, de uppträder först i biologins utvecklingshistoria i samband med människan. De är därmed typiskt "mänskliga" behov.

II. Varje driftfaktor har en särskild infantil manifestationsform, som överensstämmer med Freud's pregenitala drifter, respektive prsykosexuella behov.

III. Driftfaktorns bipolära natur som är orsak till

olika existensmöjligheter kan man redan iakttaga vid 3-6 års ålder. Barnet visar redan då konstitutionellt betingade skillnader i behovs-manifestering.

IV. Var och en av de åtta driftfaktorerna har sin egen typologisärskilda prägel.(karaktärsegenskaper). De organiseras omkring de olika behoven på olika sätt.

Szondis driftfaktorer kan därför användas som grundelement i en dynamisk orienterad personlighetstypologi.

(d Faktor ger till exempel upphov till den "anala" karaktären:

"snålhet, pedanteri, renlighetsbehov")

  • Varje driftfaktor bestämmer dragningskraften till ett särskilt yrkesområde och därmed till särskilda social miljöer.

(Till exempel m faktorn: "Oralitet" dras till hotell och restaurangyrken eller kontaktyrken).Det är inom detta yrkesområdet som Dr. Martin Achtnich i början av 60 talet lyckades utveckla den s.k. BBT TEST (Berufs Beratungs Test) ett yrkesvalets baserad på Szondis teorier. För att kunna använda detta BBT test förenklade han de olika begrepp och lyckades att "översätta" Szondi's psykiatriska språk till en mer begripligt vardagsspråk.

IV. Driftfaktorn bestämmer också arten av den andliga utvecklingen. Dessa åtta driftfaktorer representerar de djupaste urdrivfjädrarna i den andlig-kulturella aktivitetens riktning. De påverkar begåvningsutvecklingen mot något av följande områden.

1. h faktorn:Allmän kultur och humanitet.
2. s faktorn: Teknik och civilisation.
3. e faktorn:Religion och etik.
4. hy faktorn:Teater, musik och konst.
5. k faktorn:Filosofi, logik, matematik och metafysik.
6. p faktorn:Diktkonst och forskning.
7. d faktorn:National ekonomi och sociologi.
8. m faktorn:Retorik.

VII. Dessa åtta faktorer är dessutom bestämmande för särskilda psykiska sjukdomar (psykopatologiska störningar) .vilka var för sig är direkt beroende av en av dessa primära och självständigt avgränsade driftfaktorer.

SZONDI'S DRIFTSYSTEM

S VEKTOR: SEXUALDRIFTEN
1. Faktorn h:Erosfaktor: Libido manifesteras som ömhetsbehov. Liksom hos de andra faktorerna finns det två tendenser (energiriktningar).
h + tendensÖmhets- och kärleksbehovet yttrat sig sensuellt, konkret kroppsligt och behöver en enstaka levande varelse som driftobjekt (mottagare). Urmodern.
h - tendensLibido absorberar i asexuell form i humanistiska ideella aktiviteter (ideologi, föreningsarbete, yrkesaktivitet, FN).
2. Faktorn sAgressionsfaktor. Sado-masochistiska behov
s + tendensAggressionen yttrar sig utåt som aktivitet, virilitet, extrapunitiva tendenser (utåtriktat) Urfadern.
s - tendensAggressionen hålls tillbaka. vänds inåt, yttrar sig som själv uppoffrings och passivitetstendenser. Masochistiska drag.

<HR>

P VEKTOR: Paroxysmal driften.

Överraskande affektutbrott som självförsvar. De ursprungliga djurisk-biologiska försvarsmekanismerna mot yttre faror såsom: Rörelsestorm, dödställsreflex, färgväxling har upptagit i det mänskliga försvarssystemet mot yttre och inre faror. Paroxysmaldriften bestämmer olika former av affektregulering. (utbrott, reaktionsbildning m fl.).

3. Faktorn eEtisk affektreguleringsmekanism. Faktor e återspeglar en motorisk av de grova affektspänningarna och tendens att utveckla etiska funktioner. Szondi kallar denna faktor med ett träffande yttryck för KAIN och ABEL faktor
e + tendensReaktionsbildning mot våldsutbrott. Gottgörelsemekanismer.

Samvetsfunktion. Vårdbehov.. Aktivering av de etiska normerna.

Typ: ABEL.

e - tendensUppsamling av grova negativa affekter och våldstendenser.

Fara för utbrott av hat, vrede, avund och så vidare. Raseriutbrott. Brist på adekvat etisk affektkontroll. Intolerans.

Typ: KAIN.

4. hy faktornMoralisk affektregulering. Kontroll av feminina libidinösa färgade affekter. Hänsyn och anpassning till yttervärlden och konventionen
hy + tendens:Exhibitionism. rörelsestorm. Självhävdelsebehov. Brist på moralisk kontroll, brist på skamkänslor. Effektsökeri. Affekterna absorberas i kroppsliga symtom.
hy - tendensParalysreflex. Behov av att hålla sig undan, att gömma sig, att inte "väcka uppseende". Blygsamhet. Aktivering av skam- och äckelkänslor för att anpassa sig till omgivningen. Behov av att "uppträda som de andra". Affekterna hålls tillbaka och leder till en flykt in i en "fantasi-och drömvärld" (orealistisk inställning, önsketänkande).SCH VEKTOR: Jagdriften.

Försvars- och kontrollmekanismer. Karaktärsbilder.

5. k faktorn(Allmänt) Verklighetssinnes funktion. Kontroll- och inskränknings behov. Anpassning till den yttre och inre verkligheten. Aktivering av de livsnödvändiga materiella intressena. Självbevarelsebehov. och Strukturerings-behov. Intellektuell analytisk inställning. Centripetal absorbering av expansions faktorn. (p faktor)
k + tendensIntrojektionsbehov. Behov av att inkorporera och sammla värden.

Identifikationsbehov. Materiellt - "ha"-begär. Materiellt maktbegär. Aktivering av materiella målsättningar, Egoism. Egocentricitet. Narcissism. Autism. Behov av att vara "sig själv nog". Behov av att "ha allt". Identifikation med yrkesroll. (Persona)

k - tendensKontrollbehov. Anpassning. Bromsning. Hämning. Inskränkning. Inställning. Avståndstagande. Rejection. Bortträngning. Förträngning, Förnekelse. Negativism. Jag-destruktion
6. p faktorn(Allmänt) Expansionsbehov. Aktivering av andliga intressen. Tendens till att upphäva gränserna mot yttervärlden och inom de intrapsykiska systemen (såsom det "förmedvetande", det"kollektiva omedvetna". Energierna inriktas centrifugalt."
p + tendensSträvan efter att utvidga Jaget, att öka ambitionsnivån och medvetandets omfång (som vid störningar leder till storhetsvansinne. Behovet att "vara allt", som medför en att upphäva logiska motsättningar och att identifiera sig med kosmiska krafter. ("Lucifer!") Tendens att uppbygga "Jagideal". Jaginflation. (Icarus) Intuitionen aktiveras.
p - tendensProjektion. Behovet att vara identisk med andra. Att smälta samman med omvärlden. Paranoida drag.

C VEKTOR. Kontaktdrift.

7. d Faktorn:(Allmännt) Analitet. Behovet av att leta, förvara och kvarhålla.

Förvärvningsbehov. Trohets- och otrohetsfaktor. Materiellt kontaktbehov.

d + tendensBehov av att leta efter nya objekt, tendens till nyförvärv, till förändring. Trolöshet. Avlägsna
d - tendensTendens till att kvarhålla ( konservera) de gamla objekten.

Trohet. Ståndaktighet. Analt fastklängande.

8. m Faktorn(Allmännt) Oralitet. Socialt kontaktbehov. Fastklamring för att säkerställa objekten. Njutningslystnad.
m + tendensKontaktbehov. Fastklamringsbehov. Accepteringsbehov. (Stödbehov). Beroendebehov, behov av säkerhet. Otillfredsställd behov av "smekningar". "Anxiety for the loss of love". Behov av att accepteras som man är utan villkor. Njutningsbegär. Lustbegär.
m - tendensFörnekelse av kontaktbehov. Seperationsbehov. Åtskiljnings behov. Frigörelse ifrån bindningar. Antisocial.

ÖVERSIKT

TeckenDrifttendens DriftkvalitetDriftVEKTOR
h+1. Personlig och sensuell ömhet och kärlek. Kvinnlighet Moderlighet,,

I. S VEKTOR.

EROS

h-2. Kollektivt humaniserad ömhet. och

s+ 3. Sadism, aggression, aktivitet. Manlighet FaderlighetTHANATOS.
s-4. Civilisation, kollektiv ridderligt, självuppoffring, ödmjukhet, passivitet, masochisme+5. Tolerans, godmodigt,

individuell rättskänsla fromhet, ABEL

Ethos. Dialektik Abel och Kain, önskan att döda och samvetetskrav

II

P VEKTOR.

e-6. Uppsamling av onda affekter: raseri, hat, lag emot dråp. vrede, hämndlystnad, e faktor: missgärningar, in- tolerans, KAIN.
hy+7. Brist på skamkänsla, Självhävdelse Effektsökeri,

Rörelsestorm. Vilja att göra sig gällande.

Exhibitionism. Överraskningsdrift.
hy- 8. Kollektiv skamkänsla mot anpassning Etisk fantasivärld, Dödställreflex Anpassning till moralnormer.

k+9. Autism, egocentricitet, narcissism INTROJEKTION, materiella målsättningar. Makt- strävande Jagkontroll, jJaginskränkning, vinningslystnad, det "materiella" Jaget. Normgivande.

faktor SYSTOLE

III. SCH VEKTOR. JAGDRIFT

k-10. Anpassningsbehov bortträngning, denial, jJagdestruktion.

p+
  1. Jagutvidgning. Inflation av Jaget. Maktsträvan, Viljan

"att vara allt". Ambitendenser = Samtidigt vilja var "såväl det ena som det andra".


Det "andliga" Jaget.
p-12. Participationsbehov (att vara en och lika med den andre)

Projektion.


d+13. Förvärv av värdefulla objekt, Sökande efter nya objekt, Trolöshet. Förvärvningsbehov Behov av att leta

upp och kvarhålla Dialektik Trohet- och otrohet.

ANALITET

IV. C VEKTOR. KONTAKT.

d-14. Kvarhållande, trohet,

tröghet

m+15. Tendens att fastklamra och säkerställa. ORALITET
m- 16. Avskilja, skilja sig från något, lösning av bindningar.

OBS: Varje driftbehov får redan vid konceptionen sin definitiva djuriska och mänskliga

inramning (Ödesmöjlighet). Individen kan emellertid sedan själv välja vilka tendenser

som skall bejakas och vilka som skall förnekas. Huruvida tendensen bejakas eller förnekas är beroende av den individuella normbildningen (Ideal), det vill säga bero på kvaliteten av individens Identifikation, Roll model, med vad för slags människor respekt. vad för slags ideal). Därmed får naturligtvis även uppfostringsmiljön en stor betydelse.

Faktorernas olika förvandlings- och manifestationsformer

1. h faktorS VEKTOR 2. s faktor
Hermafroditiska könsförbindelser 1. Fylogenetisk nivå hos djur Rov- och angreppsbehov
Bisexuell erotik2. Infantil nivå: Pregenitalitet hos barn Sadistisk erotik
h+ sensuell kärlek till en annan människa 3. Vuxna, mogna former s+ aktivitet, dominans- behov (kopplad till d+)
h- libido absorberas av ideell humanistisk aktivitet s- passivitet, önskan att underkasta sig


h+ mjuk feminin karaktär, reagerar med känslor och hjärta, Moderlighet, önskan att ge och mottaga ömhet, önskan att pynta sig i kläder, sminka sig etc. fåfäng inför yttervärlden instinktivitet, "för"-känslor, subjektivitet, suggestibel naivt förtroendefull, lyriska intressen 4. Socialisering i karaktärsdrag (Beteendemönster) s+ kall, hård karaktär våldsamhet, anfallslust handlingslust, företagsamhet, driftighet förstörelselust. Kritikberedskap, hårdnackad styvhet självförtroende, objektivitet, verklighetssinne, orienteringsförmåga
h- libido absorberas av ideella och kulturella intressen kärlek till naturen, kärlek till ideer.Tendens till svärmeri s- önskan att underkasta sig, ödmjukhet, uppoffrings beredskap, önskan att ge och försvara andra, att göra andra vackra, CIVILISERINGSBEHOV
h+ frisör, badmästare, konditor, serveringsyrken, kammartjänare, kock, modetecknare, balett, artist, spion, etaleur (fönsterskyltning), skräddare Socialisering i yrken s+ slaktare, smed, rmanikurrist, operationsassistent - kirurg, skogsarbetare, skulptör, tandläkare, veterinär, djurtämjare, djurskötare, gymnastik- lärare, massör, stenhuggare
h- musiker, poet, gynekolog, specialist på könssjukdomar sexualpatolog. s- Florence Nightingale typ Moder Theresa
h kultur, litteratur, humanioraSublimering s teknik, civilisation,

politisk humanism.

h hermafroditism, transvestitism, neurotisk homosexualitet, bedragare, prostituerade, Symtombildning och Kriminella uttryck s sodomi, sadomasochism (metatropism), masochism, fetishism päderasti. lustmördare, rånmördare
e faktorPAROXYSMAL VEKTOR

Affektregulering Självförsvarsdrift

hy faktor
e muskelkatalepsi (Dödställreflex) 1. Fylogenetisk nivå

(hos djur)

hy muskelrörelse. raptus, attack,(Rörelsestorm)
e uretral erotik (enuresis) 2. Infantil nivå

(pregenital manifestation)

hy exhibitionism,

voyeurism

e+ samvetskontroll, "Abel"-tendenser. 3. Vuxna, mogna former hy+ självhävdelsebehov
e- fara för affekutbrott, uppdämning av grova affekter (raseri, hat, vrede, avund) "Kain"-tendenser. hy- moralisk censur, skapandet av en fantasivärld
e+ barmhärtighet, godhet, saktmodighet, trohjärtenhet, medlidande, välvilja, medkänsla,

tolerans, noggrannhet, fromhet sanningskärlek,

etiska behov.

4a. Socialisering i karaktärsdrag hy+ behov av att hävda sig och av att få beröm, behov av bifallsyttringar, fåfänga, koketteri, lust att visa sig, behov av att vara omtyckt, skådespeleribehov.
e- onskefullhet, hämndlystnad, hämdlysten, samvetslöshet, okänslighet, intolerans EXPLOSIONSDRANG hy- blygsamhet, skygghet, önskan att gömma sig, orealistisk fantasivärld, Ängslighet, lögnaktigt, Veklagan.
e a) rörelseyrken: springpojke, sjöman, chaufför, flygare ,järnvägstjänsteman, rese- ledare. 4b. Socialisering yrken hy a) skådespelare
b) gruvarbetare, smed, eldare, sotare, brandman-, pyrotekniker, bagare b) politiker
c) explosionsyrken: eldkastare, sprängningsarbetare etc c) konstnärliga yrken

d) e+ vård- och kallelseyrken: nunna, munk, präst, soldat i frälsnings-armen, samarit, arbete i hälso och socialvård. d) torghandlare, försäljare,

e) fotomodell, manne-

käng. Arbetare på nöjesfält

.
etik, religion, kyrkliga, religiösa och etiska humanister. 5. Sublimeringhy konst, skådespel
e a) genuin epilepsi och dess ekvivalenser: migrän, stamning, vasoneuros, vasomotoriska sjukdomer. eksem, allergiska sjuk- domar, enuresis. 6. Symtombildning och kriminella uttrycksformer hy a) hysteri, fobi, pavor nocturnus, phantastica- pseudologia, , konversion
b) affektmördare, våldsverkare b) Svindlare. Sol o Vårare


SCH - VEKTOR

finns ej1. Fylogenetisk nivå (endast hos djur) finns ej
k urnarcissism, första introjektionsfasen, uppbyggnad av förnimmelsevärlden 2. Infantil nivåp urprojektion, dualunion (symbios) med modern
k+ tillkomst av egendoms- och objektideal, självtillit. 3. Vuxna, mogna formerp+ JAGINFLATION, uppkomst av Jagideal och andliga tendenser
k- negation, förnekelse, bortträngning, rejection. p- projektion
k+ Inåtvänd, egoism, egocentricitet, autism, nykterhet, torftigthet, förnuftsövervikt, kunskapsbehov, kärlek för formen, behov av logik, realism, rationell, monoton, ordningsälskande (=tvång), pedanteri, styvhet, makt- lystnad 4a. Socialisering i karaktärsdrag p+ Utåtvänd, passione- rad, behov att dyrka och tillbedja, svärmeri, entusiasm, besatthet, partiskhet, härsklystna, självöverskattning, högmod, högfärdiget, tävlingsbehov , behov av engagemang
  1. förnekelsebehov, isoleringstvång, anlag för hämning och bortträngning, destruktionsbehov

Iconoclast.

p- självunderskattning, mikromani, självplågeri, försiktighet, misstro, letar alltid efter en syndabock, retlig, grälsjuk, överkänslig kverulans, behov av att anklaga och beskylla andra, tar inget ansvar för egna fel

k a) lärare i matematik, fysik, filosofi, national-ekonomi 4b. Socialisering i yrkenp a) uppfinnare
b) militärstrateg b) diktare, författare
c) ingenjörc) psykolog, psykiater
d) konstkritikerd) mytolog, mystiker, geolog, arkeolog, paleontolog
e) bokhållare, posttjänsteman, tryckare, administratör e) expeditionsledare missionär
f) lantbrukaref) musiker
g) apotekare, kemist
k filosofi, metafysik, estetik, logik, matematiker, socialistiska humanister 5. Sublimeringp dikt, konst, forskning, skapande andliga huma- nister
k katatoni, tvångsneuros,

hypokondri, arbetsskygghet,

6. Symtombildning och kriminella uttrycksformer p paranoia, schizofreni, kverulans, storhets- vansinne, narkomani.
landstrykare inbrottstjuvar fetischism Politiska förbrytare med storhetsvansinne, svindlare, bedragare SektledareKONTAKTDRIFT:

C - VEKTOR

NEED FOR OBJECT-RELATIONNSHIP

d ständigt sökande efter närings- och kärleksobjekt 1. Fylogenetisk nivå

(hos djur)

m fastklamring vid modern, vid träden.
d ANALITET2. Infantil nivå (pregenitalitet) m ORALITET
d+ förvärvningstvång, förändringstvång 3. Vuxna, mogna formerm+ förvaringsbehov av de förvärvade objekten, oralitet, acceptions- och bejakandebehov.
d- tröghetstendens, samlingsbehov, behov av att klibba sig fast m- separations-, åtskilj- ningsbehov

d+ förvärvsbehov, ständigt behov av att söka, nyfikenhet, förnyelsebehov, otrohet, slösaktighet, frikostighet, normlöshet, obehärskning. 4a. Socialisering i karaktärsdrag m+ fastklamringsbehov, behov av att säkerställa sig i alla situationer, nöjesbehov, lättsam, gemytlig, starka

humörväxlingar, ångest för objektförlust

d

a) tjänsteman på antikvariat eller museum, konstsamlare

4b. Socialisering i yrkenm

a) språklärare, tandläkare, tandkirurg

b) konstkritikerb) bankir, börsspekulation
c) målare, färgare c) inköpare, representant, agentur
d) bankir, pantlånare d) kock, värdshusvärd bartender, vinsmakare
e) renhållningsarbetare avfalls (sop-) samlare ,e) musiker (blåsintrument) jazz
f) kemisk tvätt f) film, musikskola, impressario
g) läkare (spec.tamsjukd.)
NATIONALEKONOMI,
5. Sublimering SPRÅKKONST och humaniteter, konst i allmänhet
d a) depression, , fetischism, melankoli 6. Symtombildning och sjukdomformer mani, hypomani, missbruk,

alkoholism)

c 1996-2000 Leo Berlips, JP Berlips & Jens Berlips, Slavick Shibayev